Slanje u toku...

SPARKASSE Leasing
O nama Traži

Korisnicima usluga Sparkasse Leasing d.o.o (dalje u tekstu: Korisnici) u nastavku se izlažu i objašnjavaju prava vezana uz zaštitu njihovih ličnih podataka koje, kao voditelj obrade, obrađuje Sparkasse Leasing d.o.o (dalje u tekstu: Sparkasse Leasing) u svrhu pružanja registrovanih usluga, kao i obavljanja drugih poslova u okviru svoje djelatnosti.

Podaci o Sparkasse Leasing d.o.o kao voditelju obrade ličnih podataka i podaci o Službeniku za zaštitu ličnih podataka nalaze se na internet stranici www.sparkasseleasing.ba

UVOD

Sparkasse Leasing prikuplja lične podatke radi ispunjenja ugovorne obaveze, odnosno pružanja registrovanih usluga Korisniku. Ako Korisnik ne dostavi tražene, potpune i ispravne lične podatke, Sparkasse Leasing ne može ispuniti svoju ugovornu obavezu. Korisnik je fizička osoba čije lične podatke Sparkasse Leasing obrađuje na osnovu jedne od pravnih osnova za obradu ličnih podataka. Korisnik može biti osoba koja je zatražila proizvod ili uslugu Sparkasse Leasinga; osoba s kojom je sklopljen ugovor o pružanju usluge, zakonski zastupnik, skrbnik, opunomoćenik, jemac ili stvarni vlasnik poslovnog subjekta, dobavljač objekta leasinga, zakupac i/ili pod zakupac imovine Sparkasse Leasinga, podnositelj ponuda za kupnju i/ili kupac imovine Sparkasse Leasing a odnosno davatelj dodatnog jemstva, kao i
svaka druga osoba koja je dala svoju saglasnost u vidu pristanka na obradu podataka ili koja je povezana s poslovnim subjektom čiji su podaci predmet obrade. Prilikom obrade ličnih podataka Sparkasse Leasing se naročito vodi načelima zakonitosti, poštenja i transparentnosti obrade, smanjenja količine podataka, ograničenja svrhe obrade i ograničenja pohrane ličnih podataka, tačnosti, cjelovitosti, povjerljivosti i pouzdanosti.

Sparkasse Leasing provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao odgovarajući nivo sigurnosti obrade podataka.


PRAVNE OSNOVE OBRADE

Obrada ličnih podataka obuhvata radnje poput prikupljanja, bilježenja, strukturiranja, pohrane, izmjene, obavljanja uvida, upotrebe, prenošenja ili uništavanja ličnih podataka. Sparkasse Leasing prikuplja, obrađuje, analizira i koristi lične podatke radi provođenja mjera i aktivnosti unutar okvira predugovornih i ugovornih odnosa. Sparkasse Leasing obrađuje lične  podatke na osnovu jedne od sljedećih pravnih osnova:

Ispunjavanje ugovornih obaveza

Podaci se obrađuju u svrhu identifikacije parametara usluge, analize tražitelja usluge te aktivnosti vezanih uz sklapanje i provođenje ugovora o finansijskom i operativnom leasingu, popratnih usluga u leasing finansiranju; prodaju objekata leasinga; finansiranja uz uključene dodatne usluge ili uz dodatna jemstva, provođenje aktivnosti veaznih uz osiguranje objekta leasinga i postupanje po štetnim događajima, zaštite potraživanja i upravljanja naplatom potraživanja Sparkasse Leasinga te provođenje obaveza iz ugovora o poslovnoj saradnji kao i drugih aktivnosti temeljenih na istovjetnoj pravnoj osnovi obrade.

Poštovanje pravnih obaveza Sparkasse leasinga

Obrada se temelji na zakonima i aktima koji reguliraju poslovanje Sparkasse Leasinga, kao što su Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Zakon o leasingu, Zakon o osiguranju te drugim relevantnim zakonima, ali i na primjenjivim propisima o nadzoru i ostalim zahtjevima koje postavljaju institucije javne vlasti. Obrade se obavljaju u svrhu ispunjenja obveze procjene rizičnosti klijenta i transakcije (što uključuje izradu profila), izvještavanje nadzornih tijela, postupanja s instrumentima osiguranja kao i ispunjavanja obaveza u skladu sa zakonskim okvirom koji regulira navedeno te ispunjavanja obaveza u skladu s cjelokupnim zakonskim okvirom koji regulira poslovanje Sparkasse Leasinga. Ove obrade uključuju i prikupljanje kopija identifikacijskih isprava (lična karta, pasoš) te podataka sadržanih na njima, kao i obradu podataka koji su navedeni na tim ispravama.

Postupanje na osnovu pristanka korisnika

Lični se podaci obrađuju za određene posebne svrhe na dobrovoljnoj osnovi (postoji mogućnost prestanka konkretnih obrada ako Korisnik povuče pristanak za obradu podataka) kao što su kreiranje i dostavljanje ponuda o proizvodima i uslugama te pogodnostima Sparkasse Leasinga, ovlaštenog društva za brokerske usluge u osiguranju i poslovnih partnera te izrade individualiziranih ponuda kao i drugih aktivnosti koje se temelje na ovoj zakonskoj osnovi a s kojima će Korisnici biti pravovremeno upoznati. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući pristanak na osnovu kojeg se obrađuju njegovi lični podaci. Povlačenje pristanka neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na tom pristanku prije nego što je on povučen.

Ostvarivanje legitimnog interesa sparkasse leasinga ili treće strane

Ova pravna osnova uključuje:

 1. ispitivanja i optimizacije procesa radi analize potreba; daljnji razvoj usluga i proizvoda, ali i postojećih sistema i procesa;
  statističkih procjena ili analiza tržišta te razna vrednovanja;
 2. pribavljanje i pohranu objekata leasinga;
 3. obogaćivanje podataka Sparkasse Leasinga, primjerice korištenjem ili ispitivanjem javno dostupnih podataka i podataka iz javnih registara;
 4. interne i vanjske istrage, preglede sigurnosti (videonadzor zbog zaštite klijenata te radi osiguranja imovine i dokaza u slučaju počinjenja krivičnih djela te radi njihovog sprječavanja);
 5. upravljanje kreditnim, operativnim, reputacijskim i drugim rizicima Sparkasse Leasinga
 6. sprječavanje, istraživanje i otkrivanje prevara na nivou Sparkasse Leasinga

Informacija o poslovnim partnerima Sparkasse Leasinga dostupna je na upit Sparkasse Leasingu, a podatke je moguće razmjenjivati s poslovnim partnerima vezanima za realizaciju finansiranja objekata leasinga, a koji se odnose na pojedinačnog Korisnika.

LIČNI PODACI

Korisnicima se skreće pozornost na činjenicu da lični podaci, koje obrađuje Sparkasse Leasing, čine podatke koji su Sparkasse Leasingu neophodni da bi ispunio obaveze prema Korisnicima i prema institucijama javne vlasti. Lični podaci su podaci koji se odnose na Korisnika u slučajevima kad se na osnovu tih podataka identificira ili se može identificirati Korisnik.

Lični podaci koji se prikupljaju i kreiraju tokom poslovnog odnosa s Sparkasse Leasingom grupisani su u sljedeće cjeline:

 1. osnovni podaci Korisnika kao što su ime i prezime fizičke osobe; ime i prezime vlasnika samostalne djelatnosti (obrta, dopunske djelatnosti); adresa sjedišta, adresa prebivališta, datum, mjesto i država rođenja fizičke osobe, spol; datum osnivanja djelatnosti, podatak o JMBG-u, matični broj djelatnosti (obrta, dopunske djelatnosti); državljanstvo, naziv i broj identifikacijske isprave (lična karta, pasoš) te podaci sadržani na tim ispravama;
 2. podaci o poslovnoj aktivnosti Korisnika kao što su podaci o poslodavcu fizičke osobe, podaci o plati i ostalim primanjima te imovinskom stanju fizičkih osoba (uz dostavu relevantne dokumentacije), uzdržavanim osobama, podaci o kreditnim zaduženjima, ostalim obavezama, podaci o stručnoj spremi, zvanju, zanimanju, stažu, obustavama na plati i drugi srodni podaci. U slučaju da je Korisnik djelatnost potrebni su finansijski podaci, podaci o solventnosti i bonitetu, podaci o dužini poslovanja, broju zaposlenih osoba i drugi srodni podaci. Također, prikupljaju se podaci s ponude dobavljača, podaci definisani službenim dokumentima propisanim zakonskim aktima (kao što su saobraćajna dozvola, vlasnički list i sl.) te ostali srodni podaci;
 3. podaci o poslovnom odnosu Korisnika s Sparkasse Leasingom: kao što su podaci o broju ugovora i/ili partija i stanju obaveza kod Sparkasse Leasinga, podaci o otplati, urednosti, intervencijama u naplati, kao i drugi srodni podaci koji se kreiraju tokom ugovornog odnosa; ova grupa podataka uključuje i podatke o modelima finansiranja, kao što su definicija objekta leasinga- i/ili predmeta ugovora, vrijednosti, stanja, traženog modela finansiranja i drugi srodni podaci;
 4. kontakt podaci kao što su adresa za primanje pošte, kontakt telefonski i broj mobitela, e-mail adresa, podaci o kontakt osobi kod pravne osobe ili djelatnosti te drugi srodni podaci;
 5. podaci punomoćnika, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba. Sparkasse Leasing je obavezan prikupiti i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave i podatke koje je obavezan prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti) za stvarnog vlasnika klijenta pravne osobe i osobe koja obavlja poslovnu djelatnost i to ime i prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, identifikacijski broj, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavaoca te podatke koji se odnose na porezno prebivalište izvan Bosne i Hercegovine. Bez navedenih podataka Sparkasse Leasing ne može realizovati poslovni odnos s punomoćnikom ili zakonskim zastupnikom, odnosno poslovni odnos s pravnom osobom ili osobom koja obavlja poslovnu djelatnost.
  Navedeni podaci nužni su kako bi Sparkasse Leasing kao voditelj obrade podataka mogao poštovati svoje pravne obaveze koje stoje u vezi ili proizlaze iz pripadajućih zakonskih akata, kao na primjer, ali ne isključivo ograničeno na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, obradama radi sprečavanja radnji prevare, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o leasingu kao i zakonskim okvirom koji prati računovodstvene evidencije leasing poslovanja, u svrhu izvještavanja regulatornih tijela, ali i obrada radi poštivanja pravnih interesa Sparkasse Leasinga kao voditelja obrade podataka.

Navedeni podaci nužni su Sparkasse Leasingu kao voditelju obrade podataka u svrhu nedvojbene identifikacije Korisnika, sklapanja i realizacije ugovora o proizvodima/uslugama Sparkasse Leasinga, vođenja računovodstvenih evidencija vezanih uz aktivni tok usluge, odnosno ugovora o leasingu, obavještavanja o stanju obaveza te o drugim okolnostima vezanim uz poslovni odnos Korisnika s Sparkasse Leasingom.
Podaci se prikupljaju i kao poslovno uvjetovani radi obrade i ustupanja na korištenje ovlaštenom društvu za brokerske usluge u osiguranju Sparkasse Leasinga u svrhu praćenja neosiguranih objekata leasinga, u svrhu naplate potraživanja ustupanjem na korištenje agencijama za naplatu potraživanja i/ili advokatima, u svrhu obračuna s dobavljačima i proizvođačima objekata leasinga, u svrhu ugovaranja finansiranja, te praćenja realizacije.
Kontakt podaci služe da bi Sparkasse Leasing na najbrži i najjednostavniji način obavijestio Korisnike o činjenicama i događajima značajnima za proizvod ili uslugu te dostavio informacije/isprave na zahtjev (primjerice, dostava računa, dostava opomena, obavijesti o isteku osiguranja i sl.).
Podaci se prikupljaju i radi provođenja obrada podataka u svrhu postupanja po pristanku Korisnika, ali i ostvarivanja legitimnih interesa Sparkasse Leasinga kao voditelja obrade podataka ili trećih strana, a kako je ranije navedeno.
Neovisno o kategorizaciji, svi navedeni podaci su potrebni jer bez ovih podataka Sparkasse Leasing nije u mogućnosti realizovati poslovni odnos, pružiti određenu uslugu ili ispuniti obveze iz redovnog poslovanja.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Pregledavanje internet stranica Sparkasse Leasing d.o.o (www. sparkasseleasing.ba) (u daljnem tekstu: web stranica) je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu identifikaciju.

Sparkasse Leasing d.o.o (u daljnjem tekstu Sparkasse Leasing) automatski prikuplja podatke o uređaju s kojim pristupate web stranici. Ove podatke Sparkasse Leasing koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje web stranica.

Upisom ličnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo vas posebno upozoriti.

Sparkasse Leasing može, ukoliko ste se složili sa korištenjem kolačića, koristiti prikupljene podatke kako bi vam pružio efikasniju korisničku uslugu, olakšao korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica vašim sklonostima i interesima.

Sparkasse Leasing ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje lične podatke korisnika web stranica trećim stranama i štiti vaše lične podatke od neovlaštenog pristupa. Sparkasse Leasing može, ukoliko ste se složili sa korištenjem kolačića, proslijediti vaše lične podatke pouzdanim poslovnim partnerima za određene svrhe kao što su razne statističke analize, oglašavanja, omogućavanje korisničke podrške ili slične potrebe. U takvim slučajevima Sparkasse Leasing će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje vaših ličnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obavezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti ličnih podataka.

Lični podaci zaprimaju se prilikom ugovaranja ili iskazivanja interesa za usluge ili proizvode, uključujući i podatke sadržane u obrascima i ugovorima, podatke koji su Sparkasse Leasingu dostupni korištenjem bilo kojeg proizvoda ili usluge samog Sparkasse Leasinga, podaci koji su dani Sparkasse Leasingu u ličnoj, telefonskoj, poštanskoj, elektronskoj i drugoj vrsti komunikacije uključujući i sve okolnosti i činjenice koje su stavljene na raspolaganje Sparkasse Leasingu te sve okolnosti i činjenice koje je Sparkasse Leasing saznao na osnovu pružanja usluga i obavljanja posla s poslovnim partnerom, iz javno dostupnih izvora, od drugih poslovnih subjekata (npr. dobavljača objekata leasinga, subjekta za posredovanje u poslovanju) odnosno od trećih osoba temeljem valjane pravne osnove. U takvim slučajevima, Sparkasse Leasing Korisnicima čiji su lični podaci prikupljeni pruža iste informacije kao da su lični podaci primljeni neposredno, i to pri prvom sljedećem kontaktu. Sparkasse Leasing nije dužan postupiti u skladu s prethodno navedenim ako Korisnik ima saznanja o ovim obradama, ili već ima informaciju o tome, ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće, ili bi predstavljalo nesrazmjerne napore, ili ako lični podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obavezom čuvanja profesionalne tajne koje uređuje pravo Bosne i Hercegovine.
Prikupljene podatke zaprimaju organizacijske jedinice unutar Sparkasse Leasinga, odnosno zaposlenici Sparkasse Leasinga kao primatelji podataka, a kojima su takvi podaci potrebni kako bi izvršili ugovorne i zakonske obveze; postupali po pristancima ili kojima su takvi podaci potrebni u okviru obrade i provedbe legitimnih interesa Sparkasse Leasinga ili trećih strana.

ZAJEDNIČKI VODITELJ OBRADE

Sparkasse Leasing, kao voditelj obrade, u postupku obrade ličnih podataka Korisnika može s jednim ili više drugih voditelja obrade zajednički odrediti svrhe i način obrade ličnih podataka Korisnika.
Sparkasse Leasing s jedim ili više drugih voditelja obrade s kojima zajednički određuje svrhe i način obrade ličnih podataka Korisnika (u daljnjem tekstu „Drugi voditelj obrade“) ima sklopljen pisani obavezujući ugovorni odnos u kojem je na pisan i transparentan način ugovorena odgovornost, kako Sparkasse Leasinga tako i Drugog voditelja obrade, za poštivanje obaveza propisanih zakonskim aktima. U pisanom ugovornom odnosu Sparkasse Leasinga i Drugog voditelja obrade (u daljnjem tekstu „Ugovor“), Sparkasse Leasing i Drugi voditelj obrade su posebnu pažnju posvetili na ostvarivanje prava Korisnika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija Korisniku, a naročito na (1) pružanja informacija koje treba dostaviti ako se lični podaci prikupljaju od Korisnika i (2) informacija koje se trebaju pružiti ako lični podaci nisu dobiveni od Korisnika. Ugovor odražava pojedinačne uloge i odnose Sparkasse Leasinga i Drugog voditelja obrade kao zajedničkih voditelja obrade u odnosu na Korisnike. Uz navedeno, raspodjela odgovornosti u Ugovoru pokriva obveze Sparkasse Leasinga i Drugog voditelj obrade u odnosu, ali ne ograničeno, na opšta načela zaštite ličnih podataka, pravne osnove, sigurnosne mjere, obavijesti u slučaju povrede ličnih podataka, procjene učinka na zaštitu ličnih podataka, upotrebu procesa, prenos u treće zemlje i ugovore s Korisnicima i / ili nadzornim tijelima.
Sparkasse Leasing ili Drugi voditelj obrade će, prije početka zajedničke obrade ličnih podataka Korisnika, zakonito, pošteno i transparentno obavijestiti Korisnika o postojanju Ugovora, o postojanju zajedničke obrade i o postojanju zajednički određene vrhe i načina obrade ličnih  podataka Korisnika.
Bit Ugovora dostupna je Korisniku. Korisnik bit Ugovora može dobiti na osnovu pisanog zahtjeva upućenog Sparkasse Leasingu i /ili Drugom voditelju obrade. Sparkasse Leasing i / ili Drugi voditelj obrade će Korisniku bit Ugovora saopštiti pisanim putem u roku od najviše petnaest dana računajući od dana u kojem su primili pisani zahtjev Korisnika za dostavu biti Ugovora. Zahtjev Korisnika za dostavu biti Ugovora ne mora biti obrazložen.

Sparkasse Leasing, shodno gore navedenom, može nastupati s drugim pravnim ili fizičkim osobama kao zajednički voditelj obrade u poslovima:

 1. prikupljanja dokumentacije i usmjeravanja tražitelja leasing finansiranja ili tražitelja neke od usluga ili proizvoda Sparkasse Leasinga čime se omogućuje Korisnicima tražiteljima leasing finansiranja ili neke od usluga ili proizvoda Sparkasse Leasinga,
 2. jednostavniji pristup samom Sparkasse Leasingu, smanjuje ovisne troškove dostave dokumentacije ili dolaska u prostorije Sparkasse Leasinga odnosno osigurava smanjenje vremena obrade dostavljenog zahtjeva.
 3. upućivanja Korisnika na ovlašteno društvo za brokerske usluge u osiguranju ako Korisnici nemaju vlastito osiguravateljsko rješenje čime se Korisnicima olakšava pribavljanje ponuda za ugovaranje polica osiguranja i donošenje odluke o najpovoljnijoj odluci o odabiru.
 4. osiguranja dodatnih jamstvenih programa od strane institucija i društava koja sudjeluju uz voditelja obrade u poslovima leasinga čime se Korisnicima osigurava veća dostupnost leasing plasmanima, olakšavaju uvjeti finansiranja te posljedično povećava gospodarska aktivnost.

Ako Sparkasse Leasing i Drugi voditelj obrade odrede svrhe i načine obrade koji se razlikuju od prethodno navedenih, Sparkasse Leasing i / ili Drugi voditelj obrade će o tome, prije početka zajedničke obrade ličnih podataka Korisnika, zakonito, pošteno i transparentno obavijestiti Korisnika o postojanju Ugovora, o postojanju zajedničke obrade i o postojanju zajednički određene svrhe i načina obrade ličnih podataka Korisnika koji se razlikuju od prethodno navedenih.
Prilikom provođenja bilo kojih, od Sparkasse Leasinga i Drugog voditelja obrade, zajedničko određenih svrha i načina obrade, Sparkasse Leasing i / ili Drugi voditelj obrade će, prije početka zajedničke obrade, od Korisnika zatražiti pisanu saglasnost u kojoj će Korisnici imati mogućnost dati ili uskratiti svoju saglasnost sa zajedničkom obradom njihovih ličnih podataka.
Ako druge pravne i / ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu „Druge osobe“) s Sparkasse Leasingom samo razmjenjuju iste lične podatke Korisnika ili isti set ličnih podataka Korisnika, bez da su Druge osobe i Sparkasse Leasing zajednički odredili svrhu i / ili način obrade ličnih podataka Korisnika, posrijedi je prijenos ličnih podataka Korisnika između Druge osobe i Sparkasse Leasinga kao dva samostalna i jedna o dugom neovisna voditelja obrade ličnih podataka Korisnika. Ako je posrijedi naprijed navedeni slučaj, Sparkasse Leasing ili Drugi voditelj obrade će, zakonito, pošteno, transparentno i unaprijed obavijestiti Korisnika o postojanju naprijed navedenog slučaja.
Ako Druge osobe i Sparkasse Leasing samo koriste zajedničku bazu podataka ili zajedničku infrastrukturu, ali pri tome Druge osobe i Sparkasse Leasinga samostalno i neovisno jedno o drugome određuju svoje svrhe obrade i svoje načine obrade, posrijedi nije zajednička obrada ličnih podataka Korisnika. Ako je posrijedi naprijed navedeni slučaj, Sparkasse Leasing ili Drugi voditelj obrade će, zakonito, pošteno, transparentno i unaprijed obavijestiti Korisnika o postojanju naprijed navedenog slučaja.
Ako Druge osobe i Sparkasse Leasing samo sukcesivno obrađuju iste lične podatke u lancu operacija ili setu operacija, i ako Druge osobe i Sparkasse Leasing imaju samostalne i jedno o drugome neovisne načine i svrhe obrade ličnih podataka Korisnika u lancu operacija ili setu operacija, posrijedi je postojanje sukcesivnih i jedni od drugih neovisnih voditelja obrade ličnih podataka Korisnika. Ako je posrijedi naprijed navedeni slučaj, Sparkasse Leasing ili Drugi voditelj obrade će, zakonito, pošteno, transparentno iunaprijed obavijestiti Korisnika o postojanju naprijed navedenog slučaja.


PRIJENOS TREĆIM OSOBAMA

Lični podaci se otkrivaju/prenose trećim subjektima:

 1. u svrhe kad je Sparkasse Leasing obavezan ili ima pravo na davanje informacija ili kad je obavezan ili ima pravo na prosljeđivanje
  podataka (primjerice, u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, komunikacije s dobavljačima
  objekata leasinga i sl.). Sparkasse Leasing omogućit će institucijama javne vlasti pristup ličnim podacima Korisnika u svrhu i obimu
  potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obaveza prema tim institucijama
 2. u onoj mjeri u kojoj vanjski pružatelji usluga, koje je Sparkasse Leasing kao voditelj obrade podataka angažovao, obrađuju podatke
  kao nositelj izdvojenog procesa (primjerice, arhiviranje, uništavanje podataka, poštanska otprema, marketing, istraživanje,
  upravljanje internet stranicom, usluge revizije, brokerske usluge u poslovima vezanim uz osiguranje (ugovaranje
  polica osiguranja, kontrola polica osiguranja, postupanje po štetnim događajima i ostali srodni poslovi);
 3. kao rezultat legitimnih interesa ili onih treće strane, a kako je navedeno ranije;
 4. ako je dobijena saglasnost za prosljeđivanje podataka trećim stranama.

Svi primatelji podataka moraju postupati s primljenim podacima u skladu s primjenjivim zakonskim obvezama u vezi sa zaštitom ličnih podataka, čuvati povjerljivost podataka koji su u skladu sa Zakonom o leasingu definirani kao povjerljivi podaci te ne smiju podatke priopćiti trećim osobama, iskoristiti protiv interesa Korisnika Sparkasse Leasinga ili omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Sparkasse Leasing garantuje da je opseg podataka koji se prenosi ograničen na nužne podatke, potrebne za izvršenje pojedinih svrha obrade.
Informacije o određenim kategorijama primatelja ličnih podataka, ako nisu navedene u prethodnom članku, bit će pružene prilikom ugovaranja usluge ili naknadno.

OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA LIČNIH PODATAKA

Obrade posebnih kategorija ličnih podataka poput otkrivanja rasnog ili etničkog porijekla, političkih mišljenja, vjerskih ili filozofskih uvjerenja, članstva u sindikatu, genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podataka o zdravlju ili podataka koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe u slučajevima u kojima takve obrade proizvode pravne učinke koji se odnose na Korisnika ili na sličan način značajno utječu na Korisnika te u slučajevima u kojima se izrada profila temelji na posebnim kategorijama podataka, provodit će se uz obavezu Sparkasse Leasinga da pruži smislene informacije o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za Korisnika.

PRUŽATELJI USLUGA

Sparkasse Leasing se u poslovanju koristi uslugama izvršitelja obrade podataka. Sparkasse Leasing garantuje da se koristi onim izvršiteljima obrade podataka koji u dovoljnoj mjeri garantuju provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da su obrade podataka koje su definisane u skladu sa zahtjevima Sparkasse Leasinga i da se njima osigurava zaštita prava Korisnika. Obrade podataka koje provode izvršitelji obrada uređuje se ugovorom.

Izvršitelji obrade podataka su subjekti koji na zahtjev i prema uputi Sparkasse Leasinga postupaju s ličnim podacima i:

 1. koji osiguravaju stabilnost računarskih sistema za automatsku obradu podataka, internetsku sigurnost i generalno stabilnost
  informatičke infrastrukture (društva za IT sigurnost, održavanje aplikacija),
 2. koji osiguravaju neovisnu procjenu vrijednosti objekata leasinga te po potrebi pohranu i deponiranje istih (društva za procjenu vrijednosti i deponiranje objekata leasinga),
 3. koji osiguravaju upravljanje osiguranjem portfolija i poslovima osiguranja (ovlašteni broker za osiguranje),
 4. koji osiguravaju usluge ispisivanja dokumentacije (društva za ispise), poštansku otpremu (poštanska služba) i usluge arhiviranja dokumentacije (društva za arhiviranje),
 5. koji osiguravaju usluge marketinga i upravljanja kvalitetom usluge (društva za marketinške usluge),
 6. koji osiguravaju usluge naplate potraživanja (društva za prisilnu naplatu potraživanja) te
 7. eventualno drugi izvršitelji obrada s kojima se ugovori poslovna saradnja

POHRANA PODATAKA

Sparkasse Leasing obrađuje i pohranjuje podatke za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, što uključuje razdoblje prije i po zaključenju ugovornog odnosa. Lični podaci se pohranjuju/mijenjaju/brišu u središnjoj elektronskoj bazi podataka te popratnim programskim sistemima koje Sparkasse Leasing koristi za poslovanje. Svaki zahvat na ličnim podacima u središnjoj bazi rezultira odgovarajućom promjenom u ostalim programskim sistemima, na taj način osigurava se usklađenost podataka u više sistema.

Isprave i dokumentacija u materijalnom obliku pohranjuju se u odgovarajuću arhivu uz istodobnu pohranu u digitalnom obliku u sistemu za pohranu i pretragu dokumentacije, ako je ta pohrana potrebna. Lične podatke Sparkasse Leasing čuva koliko to zahtijeva svrha u koju su podaci prikupljeni. Drugim riječima, čuva ih radi realizacije prava i obveza koje proizlaze iz pojedinog poslovnog odnosa ili propisa koji regulira taj poslovni odnos.

 Ako zahtjev za odobrenjem proizvoda ili usluge Sparkasse Leasinga bude odbijen i ne dođe do realizacije ugovora o leasingu, odnosno ako bilo koji poslovni odnos s Sparkasse Leasingom ne bude realiziran, Sparkasse Leasing će zaprimljene podatke izbrisati u razumnom roku (najviše do 12 mjeseci) ili bez odgode na zahtjev Korisnika (ovo se ne odnosi na Korisnike koji su
primatelji leasinga po ranije zaključenim ugovorima, a istek roka za potrebe čuvanja dokumentacije još nije istekao).


AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA (PROFILIRANJE)

Sparkasse Leasing ne koristi postupak isključivo automatiziranog donošenja odluka koji bi proizveo pravne učinke s negativnim posljedicama za klijente, već je u svim niže navedenim postupcima prilikom obrade podataka i
donošenja konačne odluke involvirana najmanje jedna stručna fizička osoba, koja aktivno sudjeluje u cjelokupnom procesu obrade i donošenja odluke.
U određenim uslovima djelomično se obrađuju podaci radi izrade profila koristeći alate procjene. Kao rezultat postupka izrade profila, moguće je korištenje „bodovnih vrijednosti“ dobivenih samim postupkom i to u sljedećim slučajevima:

 1. kreditna sposobnost (ocjena) određuje se uporabom statističkih modela na osnovu dostupnih podataka, između ostalog podataka prikupljenih od Korisnika, podataka o prethodnom poslovnom odnosu te urednosti u podmirivanju obveza. Kreditna sposobnost služi za procjenu kreditnog rizika kojem Sparkasse Leasing može biti izložen i kreditne sposobnosti Korisnika. Odluka o odobrenju finansiranja, usluge ili proizvoda, kao i uvjetima finansiranja ili ugovornog odnosa, ovisi o kreditnoj ocjeni;
 2. znakovi ranog upozorenja ukazuju na negativno kretanje pripadajućeg portfelja klijenta u poslovima leasinga, a da bi se na proaktivan način i pravovdobno pristupilo smanjenju rizika. Praćenje ranih znakova upozorenja obuhvaća poboljšanja ključnih parametara kreditnog rizika, koji su vezani uz vjerojatnost nepodmirenja obveza, ukupne izloženosti i gubitka u slučaju nemogućnosti podmirenja obaveza;
 3. kategorizacija klijenata temeljem urednosti izvršenja obaveza kojom se klijente kategorizira u grupe shodno urednosti u podmirenju preuzetih obaveza te eventualnoj naplati putem instrumenata osiguranja ili oduzimanjem objekta leasinga;
 4. poslovnim partnerima se u skladu s njihovim preferencijama, odnosno karakteristikama mogu ponuditi prilagođene ponude za proizvode i usluge karakteristične za gospodarsku djelatnost u kojoj posluju.

Korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

PRAVA KORISNIKA

Pravo na pristup

Korisnik ima pravo dobiti od Sparkasse Leasinga potvrdu obrađuju li se njegovi lični podaci te ako se takvi lični podaci obrađuju, Korisnik ima pravo pristupa tim ličnim podacima, kao i informacijama o svojim pravima,

Pravo na ispravak i brisanje

Korisnik ima pravo od Sparkasse Leasing tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih ličnih podataka. Lični podaci Korisnika bit će zadržani u sistemu Sparkasse Leasinga u vremenu u kojem je to potrebno radi pružanja usluga i obavljanja poslova u okviru registrovane djelatnosti Sparkasse Leasinga kao voditelja obrade podataka. Korisnik ima pravo tražiti od Sparkasse Leasinga brisanje ličnih podataka koji se na njega odnose. Sparkasse Leasing izbrisat će lične podatke Korisnika bez nepotrebnog odgađanja ako:

 1. lični podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 2. Korisnik povuče saglasnost za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 3. Korisnik uloži prigovor na obradu,
 4. su lični podaci nezakonito obrađeni

Pravo na ograničenje obrade

Korisnik ima pravo od Sparkasse Leasinga ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 1. Korisnik osporava tačnost ličnoh podataka, na razdoblje kojim se Sparkasse Leasingu omogućuje provjera točnosti ličnih podataka ili
 2. obrada je nezakonita i Korisnik se protivi brisanju ličnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove upotrebe ili
 3. Sparkasse Leasing više ne treba lične podatke za potrebe obrade, ali ih Korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahtjeva ili
 4. Korisnik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Sparkasse Leasinga razloge Korisnika.

Pravo na prijenos

Korisnik ima pravo zaprimiti lične podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Sparkasse Leasingu kao voditelju obrade podataka te ima pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Korisnik ima pravo na izravni prenos podataka među voditeljima obrada ako je to tehnički izvedivo. U oba slučaja, Sparkasse Leasing ne odgovara za obrade ličnih podataka koje će provoditi klijent ili drugi voditelj obrade.


OBAVJEŠTAVANJE U SLUČAJU POVREDE LIČNIH PODATAKA

U slučaju povrede ličnih podataka, koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Sparkasse Leasing će bez nepotrebnog odgađanja, na jasan i jednostavan način, obavijestiti Korisnika o povredi ličnih podataka. Obavijest o povredi sadržavat će minimalno:

 1. ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne tačke od koje se može dobiti još informacija,
 2. opis vjerojatnih posljedica povrede ličnih podataka,
 3. opis mjera koje je Sparkasse Leasing kao voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede ličnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njenih mogućih štetnih posljedica.

ZAHTJEV U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA

Na zahtjev Korisnika Sparkasse Leasing pružit će sve informacije vezane uz prethodno navedena prava Korisnika na zaštitu ličnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili njihove složenosti, Sparkasse Leasing može produljiti rok za odgovor na zahtjev Korisnika za dodatna dva mjeseca, o čemu će odmah izvijestiti Korisnika uz navođenje razloga za odgodu. U slučaju nepostupanja po zahtjevu Korisnika, Sparkasse Leasing će bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti Korisnika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadležnom organu. U svrhu odgovora na zahtjev Korisnika, Korisnik ovlašćuje Sparkasse Leasing da traži dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta Korisnika. Radi ostvarivanja svojih prava, kao i s pitanjima i zahtjevima vezanim uz zaštitu svojih ličnih podataka u obradi, Korisnici se mogu obratiti nadležnom Službeniku za zaštitu ličnih podataka na telefonski broj +387 33 565-850, e-mail info@s-leasing.ba ili poštom na adresu Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo.

PRAVO NA PRIGOVOR

Korisnik ima pravo na osnovu svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih ličnih podataka, uključujući i prigovor na izradu profila vezanu uz izravan marketing, kao i na sam izravan marketing. Preduslov za to je da postoji osnov za prigovor koji proizlazi iz posebne lične situacije. Ako Korisnik uloži prigovor, Sparkasse Leasing ne smije više obrađivati lične podatke Korisnika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese Korisnika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva. Prigovor se može uložiti u pisanom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na kontakt podatke navedene u prethodnom članu.
Sparkasse Leasing preporučuje da se uvijek prvo pritužba dostavi samom Sparkasse Leasingu ili Službeniku za zaštitu ličnih podataka i to kad god je moguće na prethodno navedenu adresu ili izravno na navedeni e-mail službenika za zaštitu podataka.

POLITIKA KOLAČIĆA

S obzirom na važnost ličnih  podataka i naše obaveze transparentnosti, u nastavku navodimo informacije o kolačićima, načinu na koji ih upotrebljavamo na web stranici i koje opcije imate ako biste ih radije onemogućili unatoč prednostima koje donose.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se obično preuzimaju na vaš računar, tablet ili mobilni uređaj (u nastavku teksta: uređaj) s web lokacija koje posjećujete. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju vaše postavke za web stranicu (na primjer, odabir jezika) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova učitavaju. Na taj su način informacije sadržane na web stranici prilagođene vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Koje vrste kolačića postoje?

Kolačići od prve strane (first party cookies)

Kolačići koje je na vaš uređaj instalirala organizacija čiju web stranicu posjećujete poznati su kao kolačići “prve strane”.

Kolačići treće strane (third party cookies)

Kolačići koje je na vaš uređaj web stranicom koju posjećujete instalirala druga organizacija poznati su kao kolačići “treće strane”. Primjer kolačića “treće strane”  je kolačić koji je postavila kompanija specijalizirana za analitiku web stranica (na primjer, Google Analytics) koja vlasniku web stranice daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu.

Stalni kolačići (persistent cookies)

Stalni kolačići ostaju spremljeni na vašem uređaju i nakon zatvaranja web preglednika. Uz pomoć ovih kolačića web stranice pohranjuju podatke kako bi vam se olakšalo njihovo korištenje. Primjerice, web stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke zapamtit će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakoj novoj posjeti.

Privremeni kolačići (session cookies)

Privremeni kolačići uklanjanju se s vašeg uređaja u trenutku zatvaranja web preglednika u kojem ste pregledavali web stranicu. Pomoću ovih kolačića stranice pohranjuju privremene podatke koji služe za njezino ispravno funkcioniranje.

Koje kolačiće koristi web stranica Sparkasse Leasinga?

Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, web stranica upotrebljava sve navedene kolačiće (kolačiće prve i treće strane, stalne i privremene kolačiće).

Funkcionalnost web stranice

Web stranica koristi kolačiće (prve strane i stalne) koji su neophodni za ispravnu i tehničku funkcionalnost ili koji pružaju uslugu ili opciju koju ste zatražili (na primjer, kolačić koji “pamti” vaš odabir prihvata ili odbijanja kolačića treće strane).

Statistike i analitike posjećenosti web stranice

Web stranica koristi za praćenje kolačiće (treće strane) koji nam je pomažu unaprijediti dajući nam agregatne statistike i analitike o posjećenosti korisnika, koji dijelovi stranice su najposjećeniji, broj posjeta iz različitih izvora ili organskim pretraživanjem (primjerice, Google Search). Kolačići treće strane koje koristi web stranica ne identificiraju vas lično i potpuno su anonimni.

Napredne postavke za praćenje statistika i analitika (uključuju prikupljanje demografskih podataka i interes korisnika) pomažu nam u unapređenju usluga te pružanju informacija o novim proizvodima ili uslugama koje možete koristiti.

Personalizacija sadržaja, oglašavanja i analiza na temelju interesa posjetitelja web stranice

Kako bismo vam mogli pružiti najrelevantnije informacije o našim proizvodima i uslugama, koristimo kolačiće treće strane za remarketing (retargeting) oglašavanje, oglašavanje ciljano na temelju interesa kako biste bili svjesni sadržaja koji ste pogledali na web stranici.

Ove podatke možemo upotrijebiti u svrhu naših oglašivačkih kampanja na web stranicama trećih strana. U tom slučaju možemo dobiti povratne informacije o web stranicama naših marketinških partnera na kojima ste vidjeli naše oglase. Slično tome, treće strane mogu postati svjesne da ste posjetili našu web stranicu.

KAKO KONTROLISATI KOLAČIĆE?

Kao što je prethodno objašnjeno, kolačići pomažu kod kreiranja najboljeg korisničkog iskustva na web stranici. Ako odlučite onemogućiti kolačiće, možda ćete ustanoviti da neki aspekti web stranice ne funkcioniraju prema očekivanjima.

Osim specifičnog onemogućavanja kolačića koje smo opisali, možete postaviti web preglednik da onemogući kolačiće ako ih ne želite primati. Imajte na umu da većina preglednika nudi različite nivoe privatnosti (kao što su dopuštanje kolačića prve strane, ali blokiranje kolačića treće strane) ili vas obavještavaju svaki put kad web stranica želi postaviti kolačić. Imajte na umu da onemogućavanje kolačića sprječava postavljanje novih kolačića, ali neće ukloniti prethodno postavljene kolačiće na vašem uređaju, osim ako ne izbrišete sve kolačiće u postavkama preglednika.

Upute za upravljanje kolačićima za najčešće korištene web preglednike možete pronaći na sljedećim stanicama:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Apple Safari
 4. Opera
 5. Microsoft Edge
 6. Microsoft Internet Explorer

Dodatne informacije

All About Cookies


Sparkasse Leasing d.o.o
15.06.2022.