Slanje u toku...

SPARKASSE Leasing
O nama Traži

Riječ leasing potiče od engleske riječi “lease” što znači unajmiti, rentati, uzeti pod zakup. Ovaj pojam je u drugoj polovini XX vijeka evoluirao u finansijski model koji danas ima svoje autonomno značenje.

Filozofija leasinga proizilazi iz ideje o profitabilnom korištenju nekog investicijskog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućava investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspješno poslovanje i najveću iskoristivost sredstava.

Prednost leasinga ogleda se u uštedi vremena i troškova kroz brz proces odobrenja finansiranja, jednostavno upravljanje troškovima te posebne pogodnosti osiguranja predmeta leasinga koje možete ostvariti u saradnji sa našim partnerskim osiguravajućim kućama.

Dva su osnovna tipa leasinga – finansijski i operativni. Obje vrste imaju svoje specifičnosti te pokrivaju sve potrebe korisnika leasinga.

Šta je finansijski leasing?

Finansijski leasing predstavlja jedan od načina finansiranja i ulaganja u osnovna sredstva za tačno određeni predmet, te se javlja kao alternativa sopstvenim sredstvima i bankarskim kreditima. Za vrijeme trajana ugovora o finansijskom leasingu, Davatelj leasinga je pravni vlasnik predmeta leasinga, a ekonomski vlasnik je Primatelj leasinga. Osnovne karakteristike su:

  • Zaključivanje ugovora o leasingu na period do maksimalno 84 mjeseca
  • Primatelj leasinga je ekonomski vlasnik predmet leasinga, dok je Davatelj leasinga pravni vlasnik
  • Uplatom posljednje rate Primatelj leasinga postaje vlasnikom predmeta leasinga

Šta je operativni leasing?

Operativni leasing je tip finansiranja kod kojeg se primaocu leasinga odobrava korištenje predmeta leasinga na određeno vrijeme. Za korištenje se plaća ugovorena naknada koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost predmeta leasinga. Osnovne karakteristike su:

  • Zaključivanje ugovora o operativnom leasingu na period do maksimalno 53 mjeseca
  • Davatelj leasinga je pravni i ekonomski vlasnik predmeta leasinga
  • Po isteku ugovora o operativnom leasingu Korisnik leasinga ne postaje vlasnikom predmeta leasinga, već se predmet leasinga vraća Davatelju leasinga nakon čega primalac leasinga može odabrati noviji i moderniji predmet leasinga
  • Mogućnost integrisanja dodatnih troškova u mjesečnu leasing naknadu (kasko, AO polica, registracija, servisi, gume i sl)

Rječnik leasinga

Vremenski određen pravni posao u kojem Davatelj leasinga finansira pribavljanje Predmeta leasinga radi davanja na korištenje (u leasing) Korisniku leasinga uz obavezu podmirenja ugovorenih naknada za leasing od strane Korisnik leasinga, a koji će po isteku ugovora uz ispunjenje ugovornih obaveza imati pravo steći Korisnik leasinga (dalje u tekstu: Ugovor).

Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo – se obavezuje Predmet leasinga ovih Opštih uslova dati u finansijski leasing Korisniku leasinga.

Pravna osoba, koja s Davateljem leasinga sklapa Ugovor o finansijskom leasingu, koja uzima Predmet leasinga u finansijski leasing, te se obavezuje Davatelju leasinga za to plaćati ugovorenu Leasing naknadu.

Pravno ili fizičko lice koje je garant kreditnog posla i koje se obavezuje, isključivo u pisanoj formi, izvršiti namirenje povjeriocu tek kad to nije moguće izvršiti koristeći sve instrumente osiguranja naplate potraživanja, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti žiranata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravno ili fizičko lice odgovorno za naplatu svih povjeriočevih potraživanja jednako kao i glavni dužnik.

Označava izdavaoca mjenice, per avala, indosanta ili bilo koje drugo lice koje se obavezalo isplatiti iznos iz mjenice/a koje služe kao sredstvo osiguranja potraživanja po osnovu ugovora o leasingu, bez obzira da li se po ugovoru o leasingu ima status korisnika leasinga ili ne.

Novčani iznos kojim Korisnik leasinga sudjeluje prilikom sklapanja Ugovora o finansijskom leasingu koji umanjuje osnovicu za izračun leasing naknada i ne vraća se Korisniku leasinga u slučaju raskida Ugovora o finansijskom leasingu

Svaka pokretnina, odnosno vozilo, oprema, brod i dr. koja predstavlja predmet Ugovora, a koju je Korisnik leasinga sam odabrao kod Dobavljača.

Odgovara danu sklapanja Ugovora.

Fizička osoba ili pravna osoba registrovana za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje Predmeta leasinga.

Vrijeme na koje je Ugovor o finansijskom leasingu sklopljen.

Ugovoreni novčani iznos, koji se Korisnik leasinga obavezuje plaćati Davatelju leasinga u određenim vremenskim razmacima.

Mjesto sjedišta/prebivališta Korisnika leasinga odnosno mjesto na čijem području je Predmet leasinga registrovan. Isto se ne smije mijenjati bez pisane saglasnosti Davatelja leasinga, no ukoliko je Predmet leasinga motorno vozilo ili brod, Korisnik leasinga se može u okviru uobičajenog korištenja udaljiti iz Matičnog mjesta.