Statusni podaci društva Statusni podaci društva

Naziv društva: Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo
Adresa sjedišta društva: Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
Mat.broj subjekta upisa 1-26366
kod Kantonalnog suda u Sarajevu
A Identifikacioni broj: 4201245390009
PDV broj: 201245390009
Transakcijski račun: 199-049-00066554-11
Devizni račun: 50501600*-66554
kod SPARKASSE BANK DD
S.W.I.F.T.: ABSBBA22
 
Uprava:
Elma Hošo, Direktor
Nedim Milišić, Izvršni Direktor